جدول کمیسیون

کمیسیون های حساب
نوعکمیسیون سایت
افتتاح حسابرایگان
نگهداری حسابرایگان
۲۴/۷ پشتیبانیرایگان
بسته شدن حسابرایگان
کمیسیون ترید
سطحسفارش گذارجمع کننده
ارز های دیجیتال
ارز دیجیتالنمادکمیسیون واریزکمیسیون برداشتحداقل موجودی قابل برداشتکانفرم های بلاک چین