بازیابی رمزعبور

به دلیل اهداف امنیتی ، هیچ برداشتی به مدت 24 ساعت پس از تغییر رمزعبور مجاز نیست.