جدول کمیسیون

کمیسیون های حساب
نوع کمیسیون سایت
افتتاح حساب رایگان
نگهداری حساب رایگان
۲۴/۷ پشتیبانی رایگان
بسته شدن حساب رایگان
کمیسیون ترید
سطح سفارش گذار جمع کننده
ارز های دیجیتال
ارز دیجیتال نماد هزینه واریز هزینه برداشت حداقل موجودی قابل برداشت کانفرم های بلاک چین

توجه داشته باشید که هزینه های برداشت ممکن است نسبت به شرایط شبکه کوین و نیز شبکه انتخابی توسط شما متغیر باشد