کمیسیون های حساب
نوع کمیسیون سایت
افتتاح حساب رایگان
نگهداری حساب رایگان
۲۴/۷ پشتیبانی رایگان
بسته شدن حساب رایگان
کمیسیون ترید
سفارش گذار جمع کننده سفارش
0.3% 0.36 %
کمیسیون برداشت

توجه داشته باشید که هزینه های برداشت ممکن است نسبت به نوع و شرایط شبکه انتخابی توسط شما متغیر باشد که در بخش برداشت قابل مشاهده است