جدول کمیسیون

کمیسیون های حساب
نوع کمیسیون سایت
افتتاح حساب رایگان
نگهداری حساب رایگان
۲۴/۷ پشتیبانی رایگان
بسته شدن حساب رایگان
کمیسیون ترید
سطح سفارش گذار جمع کننده
ارز های دیجیتال
ارز دیجیتال نماد کمیسیون واریز کمیسیون برداشت حداقل موجودی قابل برداشت کانفرم های بلاک چین